Vår expertis inom underjord ger dig en inblick i de geotekniska egenskaperna hos marken på din byggarbetsplats.

Expertis inom underjord

sakkunskap om underjorden

Vår expertis inom underjord ger dig en inblick i de geotekniska egenskaperna hos marken på din byggarbetsplats.

Så fungerar expertisen om underjorden

Vid kärnborrning med pålning driver vi ner en ihålig borrkärna i marken. Jorden pressas in i den ihåliga kärnan, den så kallade slagkärnan. När vi drar ut den får vi ett jordprov i lager. När vi utför den pålstyrda kärnborrningen samlar vi in viktiga jordparametrar för utarbetandet av rapporten om undergrunden.

Viktiga markparametrar (DIN 1055-2)
Mätt för lastacceptans för byggnader, till exempel:

 • Vikt
 • Skjuvhållfasthet
 • Friktionsvinkel
 • Sammanhållning
Ramming core sounding_Building ground expertise
- Earth baron analyserar, flyttar och disponerar

Under den geokemiska förundersökningen analyserar vi de jordprover som tagits från den pålslagande kärnborrningen med avseende på kemiska ämnen. Med hjälp av den preliminära undersökningen kan vi avgöra om marken är förorenad eller vilken föroreningsklass den tillhör före utgrävningen. I sällsynta fall erkänns den av deponin som en deklarationsanalys.

 

Testning och mätning

Vi använder olika tester och mätningar för att fastställa jordart, lagertjocklek, underlagstryck och mycket mer. Resultaten av dessa tester och mätningar ligger till grund för markundersökningen.

- Earth baron analyserar, flyttar och disponerar
- Earth baron analyserar, flyttar och disponerar

Expertis inom underjord

I rapporten om undergrunden sammanfattar vi informationen från borrhålssonderingen, testerna och mätningarna. Baserat på vår erfarenhet, våra föreskrifter och standarder ger vi ett utlåtande om alla relevanta parametrar. Vår expertis om undergrunden ger dig information om grundvattennivån, basmotståndet, frostmotståndet och många andra parametrar. De används av din byggnadsingenjör som underlag för beräkning av statik eller fundament. Det är det enda sättet att säkerställa att sättningar inte orsakar sprickor i byggnaden.

Om grundvattennivån är hög kan det också vara mycket viktigt för vattentätning av källaren.

Expertis om underjorden ... kort och koncist

 • Vad kostar en markundersökning?

  Frågan "Hur mycket kostar en markundersökning?" kan inte besvaras på ett generellt sätt. Kostnaden för en markundersökning beror på fastighetens storlek och det djup som ska borras. För en markundersökning med en yta på ca 100 m² och ett maximalt borrdjup på 5 m kan byggherrar förvänta sig kostnader på mellan 1 000 och 1 500 euro.

 • Vad är en undersökning av undergrunden?

  A Expertis inom underjord ger information om markens beskaffenhet i byggområdet. Den kallas ofta också för en undergrundsundersökning eller i allmänhet en markundersökning. Vid en markundersökning bestäms markens mekaniska värden. Dessa inkluderar till exempel densitet, friktionsvinkel eller styvhetskoefficient. Markrapporten ger också information om jordgrupp, jordklass, skiktstruktur samt grundvattensituation och infiltrationskapacitet.

 • Varför behöver du en markundersökning?

  A Expertis inom underjord är avgörande för en tillförlitlig beräkning av konstruktionens statik. Grundläggningen, dvs. typ och storlek på grundläggningen, bestäms utifrån markparametrarna. Grundvattennivån är av stor betydelse för källaren och vattentätningen.

 • När bör en markundersökning utföras?

  En undermarksrapport har ingen begränsad giltighetstid. Tidpunkten för när en undersökning av undergrunden utförs är därför irrelevant ur teknisk synvinkel.

  Ur kommersiell synvinkel kan det dock vara tillrådligt att beställa en undersökning av undergrunden innan man köper en fastighet. På så sätt kan man undvika obehagliga överraskningar som en alltför hög grundvattennivå eller föroreningar. Om en markundersökning genomförs innan fastigheten köps är det också lämpligt att undersöka marken för föroreningar med hjälp av en preliminär geokemisk undersökning. De totala kostnaderna brukar understiga 2 000 euro. Och om du köper fastigheten kan du använda rapporterna.

Expertis inom underjord
München

Expertis inom underjord
Baden-Württemberg

Expertis inom underjord
Stuttgart

Expertis inom underjord
Hessen

Expertis inom underjord
Pforzheim

Expertis inom underjord
Karlsruhe

Expertis inom underjord
Rheinland-Pfalz