Bortskaffande av borrslam: metoder och priser för bortskaffande

Bortskaffande av borrslam Hantering av borrslam

Grunderna för bortskaffande av borrslam

Definitioner: Borrslam, borrkax och bentonit

Borrslam spelar en viktig roll i djupborrningstekniken, särskilt vid horisontell styrd borrning (HDD-borrning). Denna teknik gör det möjligt att lägga rör och kablar under jord utan öppna diken, vilket garanterar en intakt yta mellan in- och utgångspunkterna. Detta tillvägagångssätt ger inte bara betydande miljöfördelar genom att minimera markstörningar, utan är också ekonomiskt fördelaktigt genom att spara tid och resurser.

Borrslam (även Borrvätska) i sig är en blandning av vatten, Bentonit (en lermineral som används för stabilisering och kylning under borrningsprocessen) och olika mineraler. Den exakta sammansättningen av borrslammet kan variera beroende på de geologiska förhållandena på borrplatsen och de specifika kraven för brunnen.

Dessutom har borrningen Sticklingar De fasta material som uppstår vid borrning bortskaffas också. Både borrslam och borrkax måste omhändertas på rätt sätt för att undvika miljöföroreningar och uppfylla lagstadgade krav.

Avfallsklassificering av borrslam

Avfallshantering av borrslam omfattas av strikta krav enligt avfallslagstiftningen. Klassificeringen av borrslammet, som baseras på dess sammansättning och potentiella miljörisker, spelar en avgörande roll. Skillnaden mellan farligt och icke-farligt avfall är avgörande, eftersom den anger riktningen för avfallshanteringen. Denna kategorisering påverkar direkt de steg som krävs för att transportera, behandla och slutligen lagra avfallsprodukten.

Det rättsliga ramverket kräver en detaljerad analys av de fysiska och kemiska egenskaperna hos borrslammet. Baserat på detta definieras specifika bortskaffningsmetoder för att säkerställa en miljömässigt sund och lagligt kompatibel behandling. Dessa processer ska både minimera den ekologiska påverkan och säkerställa skyddet av människors hälsa.

Rättsliga krav och riktlinjer

Cirkulär ekonomi och avfallslagstiftning

Avfallshanteringslagen (KrWG) definierar den rättsliga grunden för hantering av avfall, inklusive borrslam. Centrala bestämmelser som måste följas vid bortskaffande av borrslam inkluderar

 • § Avsnitt 3 (1) KrWGDefinierar vad som menas med termen "avfall", nämligen alla ämnen eller föremål som ägaren vill eller behöver göra sig av med.
 • § Avsnitt 3 (4) KrWGBetonar behovet av att ägaren bortskaffar material när de inte längre kan användas för sitt ursprungliga syfte. Detta gäller borrslam så snart det härrör från borrningsprocessen och inte längre har någon användning.

Dessa punkter understryker vikten av en noggrann och ansvarsfull hantering av borrslam för att både uppfylla lagkraven och minimera miljöriskerna.

AVV-nummer enligt avfallskatalogen

Förordningen om avfallskataloger (AVV) är avgörande för korrekt klassificering och bortskaffande av borrslam. Den innehåller

 • § 2 punkt 2 AVV: Regler för klassificering av avfall efter typ och ursprung med hjälp av en sexsiffrig kod. 

Strikt efterlevnad av dessa punkter säkerställer att borrvätskor klassificeras korrekt som avfall och bortskaffas i enlighet med lagstadgade krav. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och säkerställa efterlevnad av principerna för den cirkulära ekonomin.

Korrekt bortskaffande av borrslam

Process för bortskaffande av borrslam

Den Korrekt bortskaffande av borrslam är en komplex process som kan involvera olika metoder, beroende på avfallets sammansättning och klassificering. Vanliga metoder är

 1. FörberedelseSlammet bearbetas genom fysikalisk eller kemisk behandling för att avlägsna vatten och föroreningar. Syftet är att minska volymen och möjliggöra ytterligare användning av komponenterna.
 2. AvfallsdeponiIcke återvinningsbara rester av det behandlade slammet lagras i särskilt utsedda deponier under strikta villkor.
 3. Termisk behandlingTermisk behandling kan i vissa fall vara användbar för att på ett säkert sätt avlägsna organiska komponenter.

Valet av lämplig process beror på de kemiska och fysiska egenskaperna hos borrslammet samt de lokala lagkraven. Noggrann analys och klassificering av borrslammet är därför av största vikt.

Välja rätt AVV-nummer

Avfallskatalogförordningen (AVV) spelar en avgörande roll vid bortskaffandet av borrslam. Det är viktigt att välja rätt AVV-nummer eftersom det utgör grunden för bortskaffande och behandling av borrslammet. Relevanta nummer för borrslam är

 • AVV 01 05 04Slam från bearbetning av grus och sand samt från grus- och lertvätt.
 • AVV 01 05 08Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06.

Den exakta klassificeringen enligt AVV-nummer gör det möjligt att exakt fastställa kraven för bortskaffande och säkerställa att alla rättsliga och miljömässiga standarder uppfylls.

Kostnadsfaktorer för bortskaffande av borrslam

Faktorer som påverkar bortskaffningskostnaderna

Kostnaderna för Bortskaffande av borrslam kan variera kraftigt och påverkas av olika faktorer. De viktigaste påverkansfaktorerna är

 1. Mängd borrvätskaDen totala mängden slam som produceras har en direkt inverkan på kostnaderna. Större mängder kräver mer omfattande logistik och orsakar högre bortskaffningskostnader.
 2. Sammansättning och klassificeringBeroende på den kemiska och fysiska sammansättningen kan avfallshanteringen bli mer komplicerad och därmed dyrare. Farligt avfall kräver särskild behandling och särskilda avfallshanteringsförfaranden.
 3. TransportkostnaderAvståndet mellan den plats där borrslammet produceras och bortskaffnings- eller behandlingsanläggningen kan ha en betydande inverkan på kostnaderna. Längre transportvägar leder till högre kostnader.
 4. Rättsliga kravKrav på avfallshantering, baserat på lokala och nationella bestämmelser, kan kräva ytterligare behandlingssteg som ökar de totala kostnaderna.

Detaljerad analys och planering är avgörande för att kunna hantera kostnaderna effektivt och undvika överraskningar.

Kostnadsbesparingar genom professionella bearbetningssystem

Användningen av professionella behandlingsanläggningar kan vara en nyckelfaktor för att minska kostnaderna för bortskaffande av borrslam. Dessa anläggningar är specialiserade på att behandla borrslam för att minska volymen och föroreningsinnehållet. Fördelarna är bland annat följande:

 • Minskning av volymenSeparering av fasta ämnen och vätskor kan avsevärt minska mängden material som måste bortskaffas, vilket i sin tur minskar bortskaffningskostnaderna.
 • Återvinning av materialVissa komponenter i borrvätskan, t.ex. vatten eller mineraler, kan återvinnas. Detta minskar inte bara mängden som måste bortskaffas, utan kan också generera intäkter.
 • Minskad miljöpåverkanProfessionella behandlingsprocesser minimerar miljöpåverkan och bidrar till att uppfylla strikta lagkrav. Detta kan leda till långsiktiga besparingar genom att man undviker risken för straffavgifter och sanktioner.

Tillsatsernas roll vid användning av borrslam

Användning av bentonit och dess rättsliga ramar

Bentonit, en naturligt förekommande lermineral, spelar en viktig roll i sammansättningen av borrslam. Den uppskattas för sina viskositetshöjande egenskaper och sin förmåga att stabilisera borrslammet. Dessutom bidrar bentonit till kylning och smörjning av borrhuvudena och hjälper till att hålla borrhålet öppet.

Användningen av bentonit och andra tillsatser omfattas dock av ett regelverk som syftar till att säkerställa att användningen inte har en negativ inverkan på miljön. Dessa bestämmelser fastställs i olika miljö- och avfallslagar, inklusive lagen om avfallshantering i slutna kretslopp (KrWG) och förordningen om avfallskataloger (AVV). 

Hantering av kemiskt modifierat borrslam

Den kemiska förändringen av borrslam, antingen genom tillsatser som bentonit eller genom kontaminering under borrningsprocessen, kräver särskild uppmärksamhet vid bortskaffande och användning. Kemiskt förändrat borrslam kan ha egenskaper som gör att särskilda behandlingsmetoder krävs för att minimera miljörisker och uppfylla lagkrav.

Hantering av sådant slam kräver noggrann analys av dess sammansättning för att avgöra vilka ämnen som finns och hur de kan bortskaffas eller behandlas på ett säkert sätt. Detta är särskilt viktigt eftersom vissa kemikalier eller föroreningar kan klassificera slammet som farligt avfall, vilket leder till strängare riktlinjer för bortskaffande.

Innovativa behandlingstekniker kan användas för att utnyttja kemiskt modifierat slam, i syfte att återvinna värdefulla komponenter och bortskaffa det återstående avfallet på ett miljövänligt sätt. Som förklarats ovan kan dessa tekniker också bidra till att minska bortskaffningskostnaderna och säkerställa efterlevnad av rättsliga bestämmelser.

Transport och analys av borrslam

Rättsliga krav för transport

Innan vi går in på de specifika lagkraven och paragraferna är det viktigt att förstå de grundläggande lagar som styr transporten av borrslam i Tyskland. De grundläggande lagarna omfattar följande:

 • Lag om cirkulär ekonomi (KrWG)utgör den centrala rättsliga grunden för avfallshanteringen i Tyskland. Den främjar den cirkulära ekonomin för att bevara naturresurser och fastställer strikta ramvillkor för generering, behandling, användning och bortskaffande av avfall, inklusive transport av borrslam.
 • Lag om godstransporter på väg (GüKG)Reglerar godstransporter på väg och ser till att företag som transporterar avfall uppfyller vissa krav för att garantera att transporten är säker och miljövänlig.
 • Förordning om verifiering (NachwV) och Lag om kvalificering av yrkesförare (BKrFQG)Dessa bestämmelser kompletterar kraven på dokumentation av avfallstransporter och förarnas kvalifikationer för att garantera en hög nivå av professionalism och säkerhet vid hantering av avfallsmaterial som borrvätskor.

Nu till de specifika punkterna som reglerar kraven för transport av borrslam i detalj:

 • § Avsnitt 53 (1) KrWG och § Avsnitt 55 (1) KrWGsom reglerar kraven för transportörer av avfall, inklusive behovet av att rapportera sin verksamhet till den behöriga myndigheten och att märka fordon i enlighet med detta.
 • 1 § första stycket 1 GüKG och 3 § första stycket 1 GüKGsom rör godstransporter på väg och innehåller bestämmelser om tillstånd för transportföretag.
 • §§ 3 ff. NachwVsom definierar kontrollkraven för bortskaffande i syfte att garantera tillförlitligheten och lagligheten hos bortskaffningsvägen.
 • § 2 BKrFQG och § 4 BKrFQGsom fastställer kvalifikationskraven för yrkesförare som transporterar avfall.
 • § 1 BFStrMGsom reglerar avgiftsskyldigheten för tunga godsfordon på federala riksvägar.

Dessa lagkrav säkerställer att transporten av borrslam sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med miljö- och säkerhetsstandarder.

Betydelsen av analys av borrslam för planering av avfallshantering

Exakt analys av borrslam är avgörande för miljövänligt och lagligt bortskaffande. Följande är relevanta här:

 • § Avsnitt 3 (5) KrWG och § Avsnitt 50 (1) KrWGsom föreskriver skillnaden mellan farligt och icke-farligt avfall och skyldigheten att tillhandahålla bevis på korrekt bortskaffande av farligt avfall.
 • § 3 mom. 1 AVVvilket understryker behovet av att klassificera avfall på ett korrekt sätt.
 • Punkt 6.1 LAGA M20 och 8 § första stycket DepVsom betonar vikten av preliminära analyser för bedömning av avfallets egenskaper och förberedelser för bortskaffande.
 • § avsnitt 3 (1) NachwVsom reglerar registreringskraven för bortskaffande av avfall.

Analys av borrslam gör det möjligt att identifiera potentiellt farliga ämnen och är därför avgörande för att välja rätt bortskaffningsmetod. Borrslam betraktas som en så kallad mirror input, vilket innebär att det kan kategoriseras som farligt eller icke-farligt beroende på dess sammansättning. Exakta analyser är därför nödvändiga för att säkerställa att allt avfall behandlas i enlighet med dess klassificering och potentiella faror. Fastställandet av avfallets egenskaper påverkar inte bara transporten, utan även de bortskaffningsvägar som måste anges eller godkännas av myndigheterna.

Dessa lagkrav understryker behovet av noggrann hantering i alla faser av borrslamshanteringen, från analys och transport till slutbehandling och lagring.

Praktiska tips för bortskaffande av borrslam

Val av ett specialiserat avfallshanteringsföretag

Valet av ett kvalificerat och specialiserat avfallshanteringsföretag är avgörande för en miljövänlig och lagligt korrekt avfallshantering av borrslam. Följande kriterier bör beaktas under urvalsprocessen:

 • Licensiering och certifieringFöretaget bör ha alla nödvändiga licenser och certifieringar för att bevisa sin lämplighet och förmåga att bortskaffa avfall, inklusive farligt avfall, på rätt sätt.
 • Erfarenhet och rykteMånga års erfarenhet och ett positivt rykte i branschen är indikatorer på tillförlitligheten och effektiviteten hos ett specialiserat avfallshanteringsföretag.
 • Teknisk utrustning och tekniska förfarandenFöretaget ska ha nödvändig teknisk utrustning och använda moderna och miljövänliga processer för avfallshantering.
 • Rådgivning och serviceOmfattande rådgivning i alla frågor som rör avfallshantering och ytterligare tjänster, till exempel stöd vid dokumentation och verifiering, är värdefulla tjänster som kan förväntas av ett specialiserat företag.
- Earth baron analyserar, flyttar och disponerar

Hur kan jag göra mig av med mitt borrslam?

Vi erbjuder dig lösningen! Vårt engagemang för miljövänliga och effektiva avfallshanteringsmetoder står i centrum för våra tjänster. Vi garanterar en tillförlitlig och kostnadseffektiv hantering av ditt borrslam. Vårt team är ständigt på jakt efter innovativa återvinningsalternativ och navigerar noggrant genom de nödvändiga tillståndsförfarandena. På så sätt bidrar vi till att skydda miljön och säkerställa hållbara avfallshanteringsmetoder. Förlita dig på vår expertis för ansvarsfull och miljövänlig hantering av ditt borrslam.

Fördelar med certifiering och kvalitetsövervakning

Certifieringen av ett avfallshanteringsföretag enligt erkända standarder erbjuder många fördelar:

 • KvalitetssäkringCertifieringar, t.ex. enligt förordningen om specialiserade avfallshanteringsföretag (EfbV), säkerställer att företaget uppfyller höga kvalitets- och säkerhetsstandarder.
 • RättssäkerhetUppfyllandet av de rättsliga kraven bekräftas genom certifiering, vilket ger kunderna rättssäkerhet.
 • Skydd av miljönCertifierade företag förbinder sig att använda miljövänliga avfallshanteringsmetoder som bidrar till att minska miljöriskerna.
 • Öppenhet och förtroendeCertifikaten är ett bevis på avfallshanteringsföretagets tillförlitlighet och expertis, vilket stärker förtroendet hos kunder och partners.

Kvalitetsövervakning, till exempel genom regelbundna revisioner och inspektioner, säkerställer att de höga standarderna upprätthålls kontinuerligt. Detta främjar inte bara hållbarheten i avfallshanteringsprocesserna, utan bidrar också till en kontinuerlig förbättring av driftsrutinerna.

Vanliga frågor och svar

Var kan borrslammet deponeras?

Borrslam måste omhändertas i specialiserade anläggningar som uppfyller de lagstadgade kraven. Dessa anläggningar är utformade för att säkerställa miljövänlig behandling och lagring för att uppfylla de rättsliga kraven.

På Erdbaron tar vi oss an denna uppgift med professionalism och hållbarhet i åtanke. Vi ser till att ditt borrslam omhändertas på ett miljövänligt sätt i enlighet med alla rättsliga krav. Du kan läsa mer om våra tjänster på vår webbplats: Jord baron.

Vad är skillnaden mellan borrslam och borrkax?

Borrslam är en flytande blandning bestående av vatten, bentonit och olika mineraler som används för stabilisering och kylning under borrningsprocessen, särskilt vid horisontell styrd borrning (HDD). Borrkax är de fasta material som produceras som borravfall.

Den största skillnaden ligger i formen: Borrslam är flytande, medan borrkax är fast. Vid HDD-borrning spelar borrslammet en avgörande roll för att effektivt stödja borrhålet och minimera miljöpåverkan.

Vad är avfallskoden för borrslam?

Borrslam klassificeras under olika AVV-nummer, beroende på dess sammansättning. Vanliga klassificeringar är AVV 01 05 04 för slam från bearbetning av grus och sand och AVV 01 05 08 för borrslam som innehåller klorider.

Vad är bentonit?

Bentonit är en naturligt förekommande lermineral som används i borrslam för att öka dess viskositet och förbättra stabiliteten i borrhålet. Den bidrar också till kylning och smörjning av borrhuvudet och hjälper till att hålla borrhålet öppet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *