Den geotekniska kunskapen om undergrunden ... vet vad du bygger på!

Vad du behöver veta: Grundläggningsrekommendation, grundvattennivå, infiltrationskapacitet (för regnvatten)

UTAN DOLDA KOSTNADER

Baugrundgutachten

Enhetliga priser i hela Tyskland

Mekanisk
Analys

NET

840,32€

Paketpris

10% RABATT

Deklarationsanalyse

NET

1134,42€

Kemisk analys analys

NET

420,15€

Exempel: fristående hus
från 840,32 euro

Ankomst och avresa

Inga extra kostnader för resor till och från evenemanget

Utrustning för byggarbetsplatser

Installation av all utrustning och alla maskiner för pålning och kärnborrning

2x slagborrning för slagverk

Borrhålssondering upp till ett djup på 6 m

Innehåll i underjordisk expertis

Uppbyggnad av lager

Skiktstruktur av underjorden och kategorisering av jordklasser enligt DIN 18300

Grundvatten

Fastställande av grundvattensituationen och, om tillämpligt, grundvattenytans höjd

Jordtryck

Specifikation av undergrundens reaktionsmodul, det tillåtna marktrycket och det marktryck som kan absorberas

Rekommendation om grundande

Rekommendation för grundläggning och grundläggningsparametrar

Fotodokumentation

Fotodokumentation: Foton av fastigheten och borrningsresultat

Ankomst och avresa

Inga extra kostnader för resor till och från evenemanget

Utrustning för byggarbetsplatser

Installation av all utrustning och alla maskiner för pålning och kärnborrning

2x slagborrning för slagverk

Borrhålssondering upp till ett djup på 6 m

Innehåll i underjordisk expertis

Uppbyggnad av lager

Skiktstruktur av underjorden och kategorisering av jordklasser enligt DIN 18300

Grundvatten

Fastställande av grundvattensituationen och, om tillämpligt, grundvattenytans höjd

Jordtryck

Specifikation av undergrundens reaktionsmodul, det tillåtna marktrycket och det marktryck som kan absorberas

Rekommendation om grundande

Rekommendation för grundläggning och grundläggningsparametrar

Fotodokumentation

Fotodokumentation: Foton av fastigheten och borrningsresultat

Innehållet i analysen av deklarationen

Provtagningsprotokoll

Provtagningsprotokoll baserat på LAGA PN98 med fotodokumentation

Laboratorierapport

Laboratorierapport med uppmätta värden för de enskilda parametrarna

Utvärdering

Klassificering av avfall baserat på överskridande av gränsvärde

Underjordisk expertis - frågor och svar

 • Vad är en undersökning av undergrunden?

  En markundersökning är en geoteknisk undersökning som syftar till att kontrollera markens egenskaper. Resultatet är en utvärdering av olika parametrar och egenskaper hos jorden. Resultatet av markundersökningen används av arkitekten och byggnadsingenjören som underlag för planeringen av källaren och byggnadens fundament.

  För det första utförs pålningssonderingar på plats. Markens skiktstruktur kan bestämmas på grundval av borrhålssonderingen. Jordtrycket bestäms också. En fotodokumentation skapas under inspektionen av den pålslagna borrkärnan. Markundersökningen görs sedan utifrån all information som erhållits på plats.

  Jordens mekaniska egenskaper kontrolleras i en undersökning av undergrunden. Följande kontrolleras vanligtvis: 

  1. Kärnborrning med slagverk
  2. Uppbyggnad av lager

  3. Jordart

  4. Grundvattennivå

  5. Jordtryck

  6. Infiltrationskapacitet

  7. Fotodokumentation

  8. Expertutlåtande

  Den typiska markundersökningen för byggnader kallas ofta felaktigt för en markundersökning, trots att en markundersökning för byggnader är en särskild underform av en markundersökning.

   

 • Vad kostar en markundersökning?

  Kostnaderna för en markundersökning beror till stor del på undersökningens omfattning. Undersökningens omfattning beror på kraven för den byggnad som ska uppföras.

  För ett fristående hus med källare och en golvyta på mindre än 100 m² ligger kostnaderna på mellan 1 000 och 2 000 euro, beroende på leverantör.

  För en kommersiell byggnad med en golvyta på 600 m² kan du förvänta dig att betala mellan 2 500 € och 3 500 €.

  Det finns tvivelaktiga leverantörer som annonserar priser från 524 €. När beställningen görs anges dock ett betydligt högre pris.

   

 • Är en markundersökning obligatorisk?

  Sedan 2008 är det obligatoriskt att genomföra en markundersökning. Detta regleras av bygglagen eller den statliga bygglagen i respektive federala stat. Den nya förordningen ignorerades av byggföretag under en lång tid efter att den infördes. Domen från Naumburg Higher Regional Court 2014 skingrade de sista tvivlen om att det fanns en skyldighet. Sedan dess har det knappast förekommit några nybyggnationer där skyldigheten att inhämta en underjordsrapport har ignorerats.

  (OLG Naumburg, dom den 29.1.2014, ref. 12 U 149/13; söknr 140781)

   

 • Vem utför markundersökningar i grannskapet?

  I närheten av varje byggprojekt finns det ingenjörsbyråer som utför markundersökningar. Överregionala leverantörer är dock oftast billigare och snabbare. Erdbaron erbjuder till exempel markundersökningar i Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz och Saarland för endast 840,32 euro.

  En undergrundsrapport upprättas vanligtvis av en geolog eller geotekniker.

   

 • Vad är rätt tidpunkt för en markundersökning?

  Den idealiska tidpunkten för en markundersökning är innan du köper fastigheten. Det är det enda sättet att säkerställa att byggplatsen är lämplig för uppförande av den planerade byggnaden.

  Om du redan äger en tomt och inte har någon undergrundsrapport bör du ha en sådan tillgänglig senast under byggnadens planeringsfas.

  Om du köper en tomt och inte känner till markens beskaffenhet kan du få betala dyrt för den. Om undergrunden inte är lämplig för grunden till den planerade byggnaden, måste dyra åtgärder vidtas för att skapa en lämplig undergrund.

  Exempel på åtgärder för att förbättra undergrunden:

  - Pålad grund
  - Utbyte av jord
  - Stabilisering av marken

   

 • Vad är skillnaden mellan en byggplatsundersökning och en markundersökning?

  En markundersökning avser alla typer av rapporter som handlar om markens egenskaper. En underjordsrapport är en speciell typ av markrapport. Den är utformad för att kontrollera markens byggbarhet.

  Om du till exempel vill bygga ett hus eller en hall och vill ta hand om överskottsjord, behöver du två markundersökningar.

  1. En undersökning av undergrunden för att säkerställa att jorden har de mekaniska egenskaper som krävs för byggnadens grund.

  2. En analys av avfallsdeklarationen för att kontrollera om marken innehåller geokemiska föroreningar innan den bortskaffas.